Algemene voorwaarden

1. De dagen en aankomsttijden worden in onderling overleg voor onbepaalde tijd vastgesteld. 
2. Indien gewenst is het mogelijk om dagen en tijden in overleg met H3X te wijzigen. 
3. Indien gewenst is het mogelijk het aantal dagen per week te wijzigen. Deze wijziging gaat in per de eerste dag van de volgende maand.  
4. De openingstijden voor de huiswerkbegeleiding van H3X staan genoemd op de website www.h3x.nl. Indien de leerling langer wil blijven kan dat tot sluitingstijd 
5. Tijdens de schoolvakanties is er geen huiswerkbegeleiding. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om, in overleg, tijdens deze vakanties gedurende enkele dagen begeleid bij H3X te werken aan schoolwerk om bijvoorbeeld een achterstand in te halen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Deze regeling geldt niet voor de zomervakantie. 
6. De kosten per maand zijn afhankelijk van het aantal dagen per week dat er begeleiding is en staan genoemd op de website www.h3x.nl  
7. Betalingen moeten bij vooruitbetaling worden verricht. Maandelijks wordt een factuur gestuurd. 
8. Voor de periode tijdens de zomervakantie worden geen kosten gefactureerd. Het betreft hier de officiële vakantieperiode die door het ministerie van onderwijs wordt afgegeven voor het voortgezet onderwijs in de regio midden.   
9. Eventueel verzuim, welke oorzaak dan ook, kan niet worden teruggevorderd. 
10. Indien de begeleiding op meer dan de afgesproken dagen plaatsvindt kunnen deze extra dagen worden gefactureerd tegen het geldende dagtarief.  
11. Met de ondertekening van deze aanvraag gaan/gaat ouder(s) een overeenkomst aan met H3X die eindigt op de laatste dag van de maand volgend op de maand van ondertekening. De overeenkomst wordt maandelijks stilzwijgend met 1 maand verlengd indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de geldende overeenkomst is opgezegd.  
12. In de eerste 4 weken na de start van de huiswerkbegeleiding is het mogelijk om de overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.  
13. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren (via de post of de mail). De beëindiging van de overeenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen indien u een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen van H3X met vermelding van de beëindigingdatum. Tussentijdse stopzetting van de overeenkomst en/of opschorting van de contractsperiode in verband met vakantie, ziekte etc. is niet mogelijk.  
14 Indien H3X genoodzaakt is, bijvoorbeeld door maatregelen van de overheid, om de begeleiding op afstand te laten plaatsvinden in plaats van op de locatie Damlaan wordt dat gezien als een normale voortzetting van de dienstverlening onder dezelfde voorwaarden.  
15. De ouder/voogd is gehouden tot stipte betaling van de aan H3X toekomende gelden ingevolge artikel 6. Bij uitblijven van de overeengekomen betalingen zal H3X de dienstverlening beëindigen en is H3X genoodzaakt de gehele vordering uit handen te geven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Deze zal voor en namens H3X zorg dragen voor invordering van de achterstallige gelden en alle daaruit voortvloeiende kosten zoals de (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50. De ouder/voogd verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om deze kosten te voldoen, waaronder de daadwerkelijke gemaakte kosten van juridische bijstand, de proces- en executiekosten bij een gerechtelijke invordering (incl. de daarover berekende wettelijke rente), wanneer daartoe zou moeten worden overgegaan, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. 
16. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.